search
location_on
apps
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
nợ lương, việc làm tiếng nhật, phỏng vấn, công ty, lương
[TIẾNG NHẬT] TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH PHÁP LUẬT [PART 2]
Tiền phạt 罰金 ば っ き ん
Công ty 会 社 か い し ゃ
Công ty liên danh 合 名 会 社 ご う め い か い し ゃ
Công ty liên doanh đầu tư 合資 会 社 ご う し が い し ゃ
Công ty cổ phần 株式会社 か ぶ し き が い し ゃ
Công ty TNHH 有限会社 ゆ う げ ん か い し ゃ
Tập đoàn 設立 せ つ り つ
Điều lệ thành lập 定 款 て い か ん
Trách nhiệm hữu hạn 有限 責任 ゆ う げ ん せ き に ん
Giám đốc 取締 役 と り し ま り や く
Ban giám đốc 取締 役 会 と り し ま り や く か い
Chủ tịch hội đồng quản trị 取締 役 会長 と り し ま り や く か い ち ょ う
Sở hữu trí tuệ (知的財産ちてきざいさん)
Bản quyền 著作 権 
Chủ (quyền) 所有者 
Sự vi phạm 侵害 
Bằng sáng chế 特許 
Ứng dụng bằng sáng chế 特許 出 願 
Bằng sáng chế đang chờ giải quyết 特許 出 願 中 
Luật sư bằng sáng chế 弁 理 士 
Bằng sáng chế giám khảo 特許 審査 間 
Đặc quyền về việc chế tạo 特許 局 
Sự bảo vệ 保護 
Thương hiệu 商標 
Đăng ký 登録 

-----

Được chia sẻ từ daytiengnhatban
#tiengnhatpikane
 
—————————————————————
PIKANE CỘNG ĐỒNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT Ở VIỆT NAM
Email: (Hỗ trợ, tư vấn) VJP.hotro@gmail.com
Phone: 0785.35.0785
Website: http://pikane.com/
Fanpage: www.facebook.com/japanese.job/